Cymdeithas Cyfeillio Rhuthun Brieg  -   Ruthin Briec Twinning Society

Brieg 1997

 

 

Bu dau ymweliad â Brieg yn 1997. .

 

Roedd y cyntaf o’r rhain ym mis Awst i gymryd rhan yng Ngwyl Gerdd Brieg. Cynrychiolwyd ddiwylliant cerddorol cyfoethog gogledd Cymru gan grwp Dawnsio Modern o Ysgol Brynhyfryd, y River City Jazzmen a Dawnswyr Delyn..

 

Cafwyd yr ymweliad ‘swyddogol blynyddol ym mis Hydref gyda’r croeso gwresog arferol a llawer o ganu a’r dawnsio Llydewig anochel ynghyd a chymysgedd o ymweliadau diddorol.

 

Dengys y ffotograffau’r perfformwyr yn yr Wyl, digwyddiadau cymdeithasol, cyd-gyfarfod o’r ddau bwyllgor a’r ymweliadau – mor amrywiol a’r eglwys wych a’r ‘calfaria’ yn Pleyben, ffatri fisgedi, a’r llosgydd ger Brieg sy’n trin llawer o wastraff yr ardal. Mwynhawyd hefyd ymweliad â meithrinfa flodau lle y tyfir eurfodau y mae teuluoedd Ffrengig yn draddodiadol yn eu gosod ar feddau’r teulu ar Ddiwrnod yr Holl Saint.

 

Ac yna roedd y CCCC – Cystadleuaeth Concyrs Cornouaille-Cymru. Os mai’r Llydawr enillodd, oedd hyn am iddo fo ddarparu’r concyrs?

 

 

 

1999

 

Ym mis Hydref ein tro ni ydoedd i ymweld a Brieg. Aeth un ar  hugain o aelodau'r gymdeithas drosodd mewn nifer o geir gan gychwyn ddydd Gwener 22 a dychwelyd ddydd Mercher 27 wedi torri'r siwrnai mewn gwesty yn Portsmouth. Bu adroddiad manwl o'r ymweliad yn y wasg leol ym mis Tachwedd. Digon yw dweud i groeso pobl Brieg fod mor dwymgalon ac arfer a llwyddasant i ddod o hyd i lefydd newydd a diddorol inni ymweld â hwy gan gynnwys fferm laeth, gwyl seidr a blawd du a phentref canoloesol Melrand yn y Morbihan.

 

2002

 

Yn dilyn gohirio ein hymweliad â Brieg oedd fod i fynd rhagddo yn y Gwanwyn 2001 oherwydd clwyf y traed a'r genau, roedd gwaith dal fyny. Llwyddasom i drefnu ymweliad ym mhob cyfeiriad yn 2002.

 

Dros y Pasg cychwynnodd criw o tua 40 ohonom am Brieg, y rhan fwyaf yn defnyddio'r dull arferol o fws/fferi. Yn anffodus nid yw Gŵyl y Banc yr amser mwyaf delfrydol i fod ar y draffordd drwy Orllewin Lloegr a chymerodd bron i ddeuddeg awr inni gyrraedd Plymouth. Yn ffodus dyma'r unig brofíad drwg mewn beth oedd yn un o'n ymweliadau mwyaf pleserus ers i'r gefeillio gychwyn.

 

Ymddangosodd bod gan bwyllgor Briec gymaint o gynigion llety ar ein cyfer iddynt yn fwriadol ein gosod gyda theuluoedd nad oedd wedi bod yn westywyr cynt. Yn ôl pob son roedd pawb yn fodlon. Ac, wrth gwrs, cafodd y selogion ddigon o gyfleoedd i adnewyddu eu cysylltiadau gyda hen ffrindiau hefyd.

 

Gan inni dreulio pedwar diwrnod llawn yno y tro hwn roedd mwy o amser i bobl wneud fel a fynnont. Serch hynny, un o'r uchel bwyntiau yn sicr oedd diwrnod a'n gwelodd yn mynd ar daith gwch i fyny'r Afon Odet, ymweliad â fferm diwlip, cinio gwych (wrth gwrs!) ac ymweliad â distyllty lambig (brandi seidr).

 

Rhaid son hefyd am y 'Ddawns Te Gymreig' pan fwynhaodd cannoedd o bobl Brieg nid yn unig y te a'r dawnsio ond hefyd gacenni cri, bara brith a chynnyrch gyflenwyd yn garedig iawn gan Patchwork a Llaeth-y-Llan.

 

 

2005

 

Eleni ein tro ni oedd i ymweld â Brieg a dydd Iau, 28 Ebrill cyfarfu parti o 37 o Rhuthun, gan gynnwys y Maer a 10 oedd yn ymweld â Brieg am y tro cyntaf, tu allan i Neuadd y Dref am 6.30am i fynd ar fws i Faes Awyr Birmingham. Dyma’r tro cyntaf inni deithio i Brieg drwy hedfan gan mai dim ond ym mis Mawrth eleni y cychwynnodd y gwasanaeth newydd o Birmingham i Brest.

 

Ar ôl taith 2 awr yn y bws ac 1awr yn yr awyr glaniwyd yn Brest am 1.00pm amser Ffrainc a roedd 6 aelod o Bwyllgor Gefeillio Brieg yno i’n cyfarfod. Roeddynt wedi trefnu picnic inni ond gan ei fod yn tresio bwrw rhaid oedd iddynt newid y lleoliad. Ar ôl peth trafodaeth fywiog a gyrru o gwmpas am ychydig tynnodd y bws mewn i faes parcio dan do Hypermarché Leclerc, lle y bwytawyd ein picnic! O leiaf roeddem yn sych a roedd y picnic yn nodweddiadol Lydewig – baguettes ham a paté, tomatos a dewis i win gwyn, gwin coch neu gwrw! I ddilyn roedd afalau newydd eu plicio a choffi. Wedi gwneud defnydd o’r cyfleusterau yn Leclerc(!) aethom am daith o amgylch Brest ar y bws.

 

Yna aethom ymlaen i Neuadd y Dref Brieg i dderbyn croeso twymgalon gan y Maer, Jean Paul Le Pann a chyfarfod ein gwestywyr am y pum noson i ddod. Yn ddiweddarach cawsom ginio yn Edern.

 

Dydd Gwener aethom ar daith bws i ardal Cap Sizun, gan ymweld â phentref canoloesol Pont Croix (lle yr ymunodd 4 arall o Rhuthun oedd wedi teithio mewn car a fferi â ni) a thref glan mor Audierne, lle y cawsom bryd bendigedig. Ar ôl cinio ymwelwyd â fferm falwod a mae rhai ohonynt wedi cartrefu yn Nyffryn Clwyd bellach! Yn ystod taith gerdded ddymunol ar hyd llwybr yr arfordir yn Pointe de Brézellec buom yn ddigon ffodus i weld dau ddolffin yn y bae. Wedi dychwelyd i Brieg cynhaliwyd cyfarfod o’r ddau bwyllgor fel y gwnawn yn flynyddol cyn dychwelyd i Edern am noson crêpes a gemau. Hwyl mawr!

 

Roedd dydd Sadwrn a dydd Sul yn ddiwrnodau rhydd gyda’n gwestywyr a gwnaeth gwahanol bobl wahanol bethau er i nifer go dda fynd i Kemper. Nos Sadwrn oedd noson Fest Noz flynyddol Bagad Brieg a chawsom i gyd wahoddiad i Arthémuse, y ganolfan cyngherddau a chynadleddau newydd agorwyd yn 2000. Daeth dros 1000 o bobl i’r Fest Noz a braf oedd gweld cymaint o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn dawnsiau traddodiadol Llydewig. Cyn mynd i’r Fest Noz bu rhai ohonom yn plannu tatws yng ngolau torsh, ond stori arall yw honna!!

 

Am 9.00am fore Llun gadawsom Plasenn Rhuthun i ymweld ag ardal Huelgoat lle y cerddasom o gwmpas hen fwynglawdd arian ac, ar ôl cinio ardderchog arall, buom yn cerdded o amgylch creigiau hynod. Nos Lun aethom yn ôl i Arthémuse am ginio gyda’n gwestywyr ac aelodau o Bwyllgor Gefeillio Brieg.

 

Fore dydd Mawrth daethom ynghyd yn archfarchnad Intermarché yn Brieg am ddiod ffarwel cyn gadael am 11.30am am Faes Awyr Brest i ddal yr awyren 1.25pm i Birmingham a chyrraedd yn ôl yn Rhuthun am 4.30pm ein hamser ni. Hwn oedd y ffordd orau a’r lleiaf blinderus o bell ffordd o deithio i Brieg. Boed i’r hediadau barhau yn hir!

 

yn ol i dudalen gartref yn ol i fynegai blynyddoedd b10 b2 b20 b7 b6 b7 b6 b11 RuthBriec 092 briec 015 3

Brieg 1997 - 2005