Cymdeithas Cyfeillio Rhuthun Brieg  -   Ruthin Briec Twinning Society

2007

 

Eleni ein tro ni oedd ymweld â Brieg a gadawodd parti llai o 22, yn cynnwys Maer a Maeres a Dirprwy Faer Rhuthun a 4 o bobl oedd yn gwneud y daith am y tro cyntaf, Ruthun am 7.00am ddydd Iau 3 Mai i ddal awyren ym maes awyr Manceinion. Yn anffodus nid oedd 10 o bobl yn gallu dod ar y funud olaf, am wahanol resymau. Ar ôl cael ein croesawu ym maes awyr Brest gan ddirprwyaeth o Bwyllgor Gefeillio Brieg a mwynhau cinio picnic, aethom o gwmpas busnes ffrwythau a llysiau oedd yn arbenigo mewn tomatoes a mefus. Roedd rhai o’r parti yn edrych yn ddeniadol iawn yn y bonedau a gynau plastig roedd rhai inni eu gwisgo er mwyn hylendid. Yn dilyn yr ymweliad diddorol a gwahanol hwn gwnaethom ein ffordd yn raddol i Neuadd y Dref, Brieg lle cawsom groeso gan y Maer a chyfarfod ein gwestywyr am y pum noson nesaf. Yn ddiweddarach daethom i gyd at ein gilydd ym mwyty Gwrac’h Du yn Edern am bryd blasus iawn gyda’n gwestywyr ac aelodau o’r pwyllgor. Fel arfer, dilynwyd y pryd gan ganu yng Nghymraeg a Ffrangeg.

 

Am 7am fore Gwener gadawsom Plasenn Rhuthun yn Brieg am Lorient lle y gwnaethom y croesiad fferi o 45 munud i Ynys Groix (Ile de Groix). Roedd y tywydd yn wych, haul poeth yr holl amser oeddem ar yr ynys. Ar ôl ymweld â ffatri fechan oedd yn prosesu pate pysgod cawsom bicnic a ddarparwyd gan ein gwestywyr ac yna treulio’r prynhawn yn cerdded o gwmpas yr ynys. Treuliwyd nos Wener gyda’n gwestywyr.

 

 

Fore Sadwrn cyfarfu pawb yn Landrevarzec i ymweld â stiwdio'r arlunydd a cherflunydd, Hervé Saliou arddangosodd yn Focal yn Rhuthun yn 2005, a melin ddwr oedd wedi ei hadfer. Yn hwyr yn y bore cynhaliwyd cyfarfod o’r ddau bwyllgor yn Neuadd y Dref, Landrevarzec, gyda chinio gyda’n gwestywyr i ddilyn. Yn ystod y prynhawn cymerodd pawb ran mewn gemau Llydewig a dawnsio Cymreig yn neuadd chwaraeon Langolen. Aeth hyn ymlaen tan fin nos pryd y cawsom ginio a’i ddilyn gyda dawnsio gwerin Cymreig a Llydewig.

 

Dydd Sul oedd diwrnod ail rownd etholiad Arlywydd Ffrainc a threuliwyd y diwrnod gyda’r gwestywyr. Bu rhai ohonom yn ddigon ffodus i fynychu’r gorsafoedd pleidleisio a’r cyfrif. Diddorol oedd gweld y ffordd wahanol y cynhelir etholiadau yn Ffrainc.

 

Dydd Llun aethom i ardal y monts d’Arrée ac arddangosfa Youdig, model o’r hen adeiladau mewn ardal a foddwyd ar gyfer gorsaf bwer niwclear ac a ddaeth ac atgofion o Dryweryn. Dilynwyd hyn gyda phryd traddodiadol Llydewig “kig ha fars”. Bu raid cwtogi taith y prynhawn oherwydd glaw felly dychwelwyd i Brieg yn gynt na’r disgwyl a threulio awr yn archfarchnad Intermarche, fu braidd yn gostus i un aelod o’r parti oherwydd lletchwithdod ei wraig!!

 

Cafwyd cinio ffarwel ardderchog yn yr un bwyty yn Langolen lle y cyhoeddwyd, yn 1992, ein bod am efeillio gyda Brieg. Roedd yn anochel bod mwy o ganu, y tro hwn yng Nghymraeg, Saesneg a Ffrangeg, a chyflwynodd Yvonne Guillou, y cynghorydd sir lleol, blât mawr o faience Kemper i’n Maer i ddathlu 15fed pen-blwydd y gefeillio'r flwyddyn nesaf.

 

Bore Mawrth fe’n gwelwyd yn gadael Plasenn Rhuthun am faes awyr Brest i ddychwelyd adref. Y farn gyffredinol oedd iddo, unwaith eto, fod yn drip bythgofiadwy am ddim ond cost y siwrnai

 

 

 

 

 

 

2009

 

Yn blygeiniol fore Llun, 25 Mai gadawodd mintai o 34 o bobl Rhuthun a’r cyffiniau am faes awyr Birmingham i ddal awyren i’n cludo i Brest yn Llydaw, taith o awr a chwarter, lle'r oedd criw bychan o Bwyllgor Gefeillio Brieg yn ein disgwyl

 

Fe’n cludwyd i Daoulas lle cawsom ginio picnic ar lan yr afon mewn haul cynnes. Wedyn ymwelsom ag Abaty Landévennec cyn gwneud ein ffordd i Brieg lle'r oedd ein gwestywyr ac aelodau eraill o’ r Pwyllgor Gefeillio yn disgwyl amdanom yn Neuadd y Dref. Darllenodd Cadeirydd y Pwyllgor gyfarchion a dderbyniwyd oddi wrth Faer Rhuthun, Gavin Harris, ar ran trigolion Rhuthun. Yn dilyn gair o groeso gan y Maer fe’n cyfarchwyd yng Nghymraeg, Llydaweg a Ffrangeg gyda’r geiriau “beth bynnag fo’r tywydd cewch yma gyfeillgarwch”.

 

Ddydd Mawrth aethom am dro ar hyd rhan o gamlas Nantes-Brest gan ddysgu am hanes ei hadeiladu gan garcharorion. Ar ôl cinio ardderchog mewn bwyty yn St Péran aethom i ymweld â bragdy bychan Coreff yn Carhaix lle cawsom esboniad o’r proses bragu a chyfle i flasu’r cynnyrch! Treuliwyd y min nos gyda’r teuluoedd pryd y daeth llawer ynghyd. Roedd 23 yn ein ty ni mewn parti crempogau!

 

Roedd dydd Mercher yn dra gwahanol ac yn fenter newydd i’r Pwyllgor Gefeillio lleol oedd wedi trefnu helfa drysor o gwmpas strydoedd Brieg gyda bron i 40 o gwestiynau i’w gofyn i berchnogion siopau, banc a bariau lleol. Roedd y cwestiynau yn ddwyieithog a chafwyd llawer o sbort gyda’r Cymry yn rhoi cynnig ar siarad Ffrangeg ac o leiaf rhai o’r siopwyr yn ceisio ateb yn Saesneg! Cynhaliwyd cyfarfod o’r ddau bwyllgor yn Neuadd y Dref ddiwedd y prynhawn a min nos cafwyd noson rhostio mochyn yn Landrévarzec. Gwledda a chanu.

 

Taith ddydd Iau i’r amgueddfa môr newydd yn Douarnenez – diddorol iawn – gyda’r tywysydd o Norwy yn esbonio popeth inni yn Saesneg heb angen cyfieithydd. Yna draw i Locronan, pentref hanesyddol hardd. Nifer o’r parti wedi bod yno o’r blaen ond rhai yn ymweld am y tro cyntaf. Cinio ffarwel fin nos ym mwyty Gwrac’h Du yn Edern – pryd bendigedig a chanu i ddilyn. Noson arbennig!

 

Fore Gwener cyfarfu pawb yn archfarchnad Intermarche yn Brieg am y baned coffi a chacen olaf, ac ychydig siopa, cyn gadael am faes awyr Brest i ddal yr awyren yn ôl i Birmingham a’r bws i Ruthun. Ac felly daeth ymweliad 2009 i ben gyda phawb yn datgan eu pleser am y croeso twymgalon a dderbyniwyd ac am y rhaglen ddiddorol oedd wedi ei pharatoi ar ein cyfer.

yn ol i dudalen gartref yn ol i fynegai blynyddoedd 008 013 024 026 037 020 019 023 073

Brieg 2007 - 2009