Cymdeithas Cyfeillio Rhuthun Brieg  -   Ruthin Briec Twinning Society

Rhuthun 2006 - 2008

2006

Eleni tro Brieg ydoedd i ymweld â ni a chyrhaeddodd parti o 42 o bobl Brieg, ffrindiau hen a newydd, Ruthun yn oriau mân y bore ar 25 Mai ar ôl siwrne a ail-drefnwyd ar frys gan i’r llong fferi wreiddiol gael difrod mewn ystorm ddeuddydd yn gynharach. Wedi iddynt gyrraedd fe’i croesawyd yn Awelon gan David Smith, Cadeirydd Cymdeithas Efeillio Rhuthun cyn iddynt ymuno â’u gwestywyr ar gyfer cychwyn cynnar drannoeth.

 

 

Roedd trip y diwrnod cyntaf i Borthmadog, gan basio Llyn Celyn lle’r esboniwyd pwysigrwydd boddi Capel Celyn. Ar ôl cinio dymunol ger y lli mwynhaodd y Llydäwyr daith ar Reilffordd Ffestiniog gan ddychwelyd ar y bws o Flaenau Ffestiniog.

 

 

Treuliwyd dydd Gwener yn Llandudno, lle'r oedd y tywydd yn garedig er gwaethaf gwynt cryf. Aeth ein gwesteion o amgylch y dref, ei bier a’i siopau cyn cinio ardderchog yng Ngwesty’r Dunoon, ddarparwyd gyda brwdfrydedd gan gogydd Ffrengig. Roedd y gwin yn dda hefyd! Yn y prynhawn aeth tram unigryw'r Gogarth a ni i’r copa lle, er gwaethaf y gwynt cryfach gwerthfawrogwyd y golygfeydd tua’r tir a’r môr gan bawb.

 

Fin nos aethom i gyd i Neuadd Bentref Ysceifiog lle cawsom groeso, bwyd ac adloniant gan Clerical Error, y grwp Dawnsio Morris oedd wedi ymweld â Brieg llynedd i gymryd rhan yn eu gwyl a chael derbyniad da. Dyma sut roeddynt eisiau talu’n ôl am y croeso cynnes a gawsant yn Llydaw. Bu peth o’r adloniant yn wahanol i’r disgwyl …

 

Fore Sadwrn cafodd y 25 oedd yn ymweld am y tro cyntaf daith dywysedig o amgylch y dref gan Vernon. Roedd yn cynnwys ymweliad â Nantclwyd y Dre, y ty hanesyddol, lle’r esboniwyd y rhaglen adfer, a’r carchar lle'r oedd y farchnad wledig fisol yn mynd rhagddi. Daeth y Llydäwyr a chynnyrch gyda hwy i’w werthu ar ein stondin. Cafwyd cinio yn y carchar gan Gadeirydd y Cyngor Sir a chyfnewidiwyd anrhegion dinesig. Treuliwyd y prynhawn gyda’r teuluoedd, gan wneud ymweliadau diddorol, yn cynnwys cerdded Bryniau Clwyd gan gynnwys Moel Fenlli.

Daeth y Sadwrn i ben gyda phryd ardderchog ym Mwyty’r Clwyd Gate, a’i ddilyn gyda chanu mewn pedair iaith!

 

Ar ôl arhosiad hapus iawn - ddisgrifiwyd gan rai o’r ymwelwyr fel ‘y gorau eto, mae’n wastad yn dda ond eleni aethoch a fo i lefel newydd’, cafwyd cinio ardderchog baratowyd gan aelodau’r Gymdeithas yng Nghae Cymro, Clawddnewydd, cyn gadael ar y siwrne hir i Plymouth ac yna i Roscoff. A dyna ddiwedd ymweliad llwyddiannus arall

 

 

2008

 

 

Mae’n Fai 2008 ac unwaith eto mae Rhuthun yn suo gydag ymweliad 42 o ffrindiau o Pays Glazik. Ymunodd nifer am y tro cyntaf gydag ymwelwyr cyson ddaeth yn ffrindiau da dros y blynyddoedd - ac ar ochr Rhuthun hefyd roedd hwn yn flas cyntaf o efeillio a bod yn westai i rai. .

 

Mae ein hymwelwyr yn cyrraedd – am y tro cyntaf rydym yn eu cyfarfod yn y Ganolfan Gymunedol Llanfwrog newydd. Aduniad cynnes i rai, cyfarfod am y tro cyntaf i eraill. Maer Rhuthun, Cynghorydd Pat Astbury roddodd y croeso swyddogol. Dilynwyd hyn gyda chinio llawen i westywyr a gwesteion yng Nghanolfan Llanfwrog.

 

Y diwrnod wedyn - dydd Iau - ymwelodd y parti Llydewig ac Ynys Môn - yr uchafbwyntiau, ar wahân i groesi’r ddwy bont, oedd ymweliadau i Fiwmares a Melin Llynnon, yr unig felin wynt sy’n gweithio yng Nghymru ac sy’n cynhyrchu blawd, a’r adluniad anheddiad Oes yr Efydd gerllaw. Er gwaethaf rhai ffyrdd anodd, roedd y gyrrwr, Joelle, yn dal i wenu.

 

Fin nos croesawyd ein hymwelwyr yn Neuadd Pwllglas gan Gôr Rhuthun. Roedd safon y canu wedi syfrdanu’r Llydäwyr (er ein bod ni yn gwybod eisoes par mor dda ydynt), ond mwynhawyd cynhesrwydd y croeso, yr hwyl a’r anffurfioldeb gan bawb.

 

Dydd Gwener torrwyd cwys newydd - am y tro cyntaf aethom a'n ymwelwyr dros y dwr i .. Lerpwl! - er wrth gwrs mae gan Lerpwl lawer o gysylltiadau diwylliannol ac eraill gyda Chymru (ac mae’r Sgowsyrs yn yfed ein dwr). Rhaid oedd cyrraedd y ddinas ar y ‘fferi dros y Ferswy’ i neuadd nodedig y ddinas, lle y derbyniwyd croeso dinesig gan yr Arglwydd Faer ei hun. Dilynwyd taith o gwmpas y ddinas gan ymweliadau i’r ddwy eglwys gadeiriol gyferbyniol.

 

Fin nos roedd cyfle i ymlacio a mwynhau noson dawel (?) gartref gyda’r gwestywyr a dydd Sadwrn hefyd trefnodd y gwestywyr eu tripiau eu hunain ar draws gogledd Cymru. Dewisodd llawer fynd ar daith gerdded dywysedig hanesyddol o gwmpas Rhuthun dan arweiniad Vernon gan gynnwys ymweliad â Nantclwyd y Dre, adferwyd yn ddiweddar. Dilynodd eraill Bill Evans i ben Moel Famau yn y prynhawn am dipyn o uchder ac awyr iach.

 

Nos Sadwrn daethom at ein gilydd i ginio i ddathlu 15fed pen-blwydd y cysylltiad rhwng ein dwy gymuned. Darparwyd pryd ardderchog gan staff y gegin yn ystafell fwyta newydd Ysgol Brynhyfryd. Wedyn fe symudwyd drws nesaf i Theatr John Ambrose am noson lawen o ganu, dawnsio a chwerthin.

 

Roedd hefyd ochr mwy ffurfiol, gydag anerchiadau byr gan y ddau Faer a’r ddau gadeirydd a chyfnewid anrhegion cyfeillgarwch rhwng y ddwy dref. Mae’r ‘Ehedydd’ a’r ‘Gwcw’ bellach wedi eu hen sefydlu yn ein dathliad canu blynyddol ac maent nawr wedi eu hanfarwoli mewn paent gan un o’n hymwelwyr, Catherine..

 

Ac yn olaf, bu rhaid dweud ffarwel wrth ein gwesteion ddydd Sul yng Nghastell Rhuthun

 

Fel arfer, roedd yn ychydig ddyddiau o siarad, chwerthin, dawnsio, canu a dysgu, gyda rhai ymweliadau hudol - cam bychan ond sylweddol arall tuag at y ddealltwriaeth rhwng gwahanol genedligrwydd, diwylliannau ac ieithoedd

 

"À la prochaine.....!!"  “Tan y tro nesaf ...!!”

 

yn ôl i dudalen gartref yn ôl i fynegai blynyddoedd r13 r17 r21 r24 17 24 27 51