Cymdeithas Cyfeillio Rhuthun Brieg  -   Ruthin Briec Twinning Society

Symbols and Gifts

back to index page

In 2003 to celebrate the tenth anniversary of the twinning of the two towns trees were planted in Brieg, Landudal, Edern, Landrevarzec a Langolen. The trees, Black Poplars, were presented by Coleg Llysfasi near Rhuthun. A pleasant aspect of each planting ceremony was that two ten year old children 'adopted' their tree and agreed to look after it in its early fragile period.

 

The photograph to the right shows the tree in Landudal two years later and looking in an excellent condition. The picture on the far right shows the tree planting in Langolen.

 

Briec also named the square which contains the twinning committee's offices and the excellent headquarters of the Bagad band, 'Place de Ruthin'. In the Town Hall gardens one can see the  sun dial handmade in Rhuthun and presented to Briec.

 

Rhuthun responded by naming the town's main roundabout  'Gylchfan Briec'. It was officially named by the two mayors during the visit by Briec to Rhuthun  in 2004.

 

 

A superb piece of 'Faience Kemper' (pottery) showing a representation of  Briec's 'Gwen a Du' dancers is to be seen in Rhuthun Library. A gift from Briec to Rhuthun. Kemper (Quimper) only 15 kilometres from Briec is famous for its ceramics.

 

We have also received a ceramic memorial plate decorated in the traditional Kemper style.

blackpoplar cadran2 faience tree roundabout

Yn 2003, i ddathlu deng mlynedd o gyfeillgarwch rhwng y ddwy dref planwyd coed yn Brieg, Landudal, Edern, Landrevarzec a Langolen. Roedd y coed, Poplys Du, wedi eu cyflwyno gan Goleg Llysfasi, ger Ruthin. Cyffyrddiad pleserus ymhob seremoni plannu oedd bod dau o blant deg oed wedi 'mabwysiadu'r' goeden a chytuno i edrych ar ei hol yn ystod y cyfnodau cynnar bregus.

 

Mae'r ffotograff (chwith pellach) yn dangos y goeden yn Landudal, ddwy flynedd yn ddiweddarach, ac mae i'w weld mewn cyflwr da. Mae'r llun ar y chwith yn dangos y plannu yn Langolen.    

 

Mae Brieg hefyd wedi enwi un o'i sgwariau, sy'n cynnwys swyddfa eu pwyllgor gefeillio a phencadlys gwych y Bagad yn 'Place de Ruthin'. Yng ngerddi Neuadd y Dref gellir gweld y deial haul wnaed a llaw yn Rhuthun ac a roddwyd i Brieg.

 

Ymatebodd Rhuthun drwy enwi prif gylchfan y dref yn  'Gylchfan Briec'. Fe'i henwyd yn swyddogol gan y ddau Faer yn ystod ymweliad pobl Brieg yn 2004.

 

I'w weld yn Llyfrgell Rhuthun mae darn gwych o Faience Kemper - wedi ei seilio ar y dawnswyr Gwen a Du. Anrheg gan Brieg i Ruthun ydoedd. Mae Kemper, dim ond 15 cilomedr o Briec, yn enwog am ei ddiwydiant seramig.  

 

Rydym hefyd wedi derbyn plat seramig goffaol yn y steil Kemper traddodiadol.

Double click to insert body text here ...

Symbolau ac anrhegion

yn ol i dudalen fynegai